Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sacksea 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Wijziging van de algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Sacksea 
Vestigingsadres: Sluiskade Noordzijde 122

E-mailadres: info@sacksea.com 

KvK-nummer: 78216958

Btw-identificatienummer: NL861306375B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sacksea en op elke overeenkomst gesloten via de webshop tussen Sacksea en de consument.

Voordat je een aankoop doet in de webshop, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan je ter beschikking gesteld in in online (html) vorm. 

In de webshop staat een volledige en nauwkeurige omschrijving van onze producten. Hiermee kun je een goede beoordeling van onze producten maken. De foto’s in de webshop zijn zo realistisch mogelijk. Het is wel mogelijk dat de kleur van een product niet precies overeenkomt met de werkelijke kleur.

Soms zijn dingen te mooi om waar te zijn. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod (zoals een erg lage prijs) binden Sacksea niet, de consument kan hieraan geen rechten ontlenen.

Op de website en in deze voorwaarden is de informatie te vinden over je rechten en verplichtingen, zodat jij weet waar je aan toe bent als je een aankoop in onze webshop doet.

 

Artikel 4 - Het aanbod

Als een aanbod slechts tijdelijk is of onder voorwaarden gebeurt, staat dit er altijd duidelijk bij.

In de webshop staat een volledige en nauwkeurige omschrijving van onze producten. Hiermee kun je een goede beoordeling van onze producten maken. De foto’s in de webshop zijn zo realistisch mogelijk. Het is wel mogelijk dat de kleur van een product niet precies overeenkomt met de werkelijke kleur.

Soms zijn dingen te mooi om waar te zijn. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod (zoals een erg lage prijs) binden Sacksea niet, de consument kan hieraan geen rechten ontlenen.

Op de website en in deze voorwaarden is de informatie te vinden over je rechten en verplichtingen, zodat jij weet waar je aan toe bent als je een aankoop in onze webshop doet.

 

 Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij het bestelproces hebt doorlopen en je bestelling hebt bevestigd.

Sacksea zal daarop je een e-mail sturen waarin de overeenkomst wordt bevestigd. Zolang je de email niet hebt ontvangen, kun je de overeenkomst nog ontbinden door Sacksea een e-mail te sturen. Hierna kan je uiteraard gebruik maken van je herroepingsrecht. LET OP: in sommige gevallen kan de bevestigingsemail belanden in de reclame folder/box.  

Sacksea treft de juiste maatregelen om je persoonlijke gegevens die je invoert in het bestelproces te beveiligen en om voor een veilige webomgeving te zorgen. Dit geldt in het bijzonder voor de betaalgegevens die online worden verstuurd.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

U mag de overeenkomst voor de online aankoop van je product tijdens een periode van 14 dagen na ontvangst van uw product(en) ontbinden. Daar hoef je geen reden voor te geven. Nadat u heeft kenbaar gemaakt het product retour te willen sturen, heeft u hiervoor 14 dagen om het Sacksea product daadwerkelijk retour te sturen. Wanneer wij het product in goede orde hebben ontvangen, zullen we het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugstorten op het bij ons bekende rekeningnummer. 

Ontbinden doe je door dit kenbaar te maken middels een email naar info@sacksea.com. De kosten voor het terugsturen zijn voor uw eigen rekening. 

Tijdens deze bedenktijd verzoeken we u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Sacksea te retourneren.
Bij gepersonaliseerde producten is je herroepingsrecht uitgesloten. 

Tijdens deze bedenktijd verzoeken we u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Sacksea te retourneren. 

Bij gepersonaliseerde producten is je herroepingsrecht uitgesloten.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang, bent u aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Je kunt gebruik maken van je herroepingsrecht door binnen de termijn het dit kenbaar te maken op info@sacksea.com, zodat we weten dat je af wilt zien van je aankoop in de webshop. 

Van Sacksea ontvangt u duidelijke instructies hoe het terugzenden werkt. Het product maak u gereed voor retourzending met alles wat erbij was geleverd, in de originele doos en overige verpakking, en uiteraard in schone en ongeschonden staat.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht bij u. 

U draagt zelf de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 Bij gepersonaliseerde producten is je herroepingsrecht uitgesloten. 

 

Artikel 9 - De prijs

Prijzen worden niet verhoogd in de webshop tijdens de geldigheid van een aanbod (bijvoorbeeld een speciale actie), tenzij Sacksea een prijswijziging moet doorvoeren als gevolg van een ander BTW-tarief. In het geval u voor zakelijke doeleinden in onze webshop een aankoop doet, bent u zelf verantwoordelijk voor het vaststellen en afdragen van de btw tegen het tarief dat in uw EU-lidstaat van toepassing is (in overeenstemming met artikel 44 van EU-richtlijn 2006/112/EG).

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

Sacksea staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de kenmerken die Sacksea zelf heeft gecommuniceerd, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op dat moment geldende wettelijke bepalingen/overheidsvoorschriften.

Sacksea maakt gebruik van innovatieve materialen die onze kostbare planeet minder belasten. De materialen die we gebruiken zijn van hoge kwaliteit en onze producten zijn duurzaam geproduceerd in Nederland.

Bij normaal gebruik geven wij op al onze Sacksea producten 24 maanden garantie. We lossen fabricagefouten op en helpen je bij een gegronde klacht wanneer je product minder lang meegaat als je mag verwachten.

De volgende zaken verstaan we onder normaal gebruik: 

 • U gebruikt onze producten waarvoor ze bedoeld zijn;
 • Onze producten bergt u bij slechte weersomstandigheden altijd op;
 • U houdt er rekening mee dat onze producten gevoelig zijn voor water, zonlicht, zee & chloor;
 • Neem meteen contact met ons op via info@sacksea.com;
 • U gaat zelf niet sleutelen aan kapotte producten;
 • U houdt er rekening mee dat onze 100% gerecyclede piepschuim parels elastisch is, en na verloop van tijd bij intensief gebruik kan slinken in volume;
 • Je bent voorzichtig met vuur & scherpe voorwerpen - het verbranden van piepschuim of het in de natuur terecht komen van piepschuim is schadelijk voor mens en milieu

 

 Artikel 11 - Levering en uitvoering

Sacksea voert de bestellingen in de webshop heel zorgvuldig uit.

De levering wordt gedaan op het adres dat u zelf hebt gecommuniceerd aan Sacksea 

Sacksea voert de gedane bestellingen zo snel mogelijk uit en houdt zich aan de gecommuniceerde levertijden. Als de bezorging is vertraagd of als een bestelling niet of slechts deels kan worden uitgevoerd dan ontvangt u hierover zo snel mogelijk bericht. 

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij Sacksea tot het moment van bezorging aan u (of een vooraf aangewezen en aan Sacksea bekend gemaakte vertegenwoordiger) tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

 

   Artikel 12 - Betaling

  U bent verplicht de producten af te nemen tegen vooruitbetaling. Je kunt er in onze webshop voor kiezen te betalen middels: iDeal, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Bankcontact en Creditcard (Visa, Mastercard of Meastro).  

   

   Artikel 13 - Klachtenregeling

  Als u klachten heeft over de manier waarop je bestelling en/of levering is uitgevoerd, horen wij dat graag zo snel mogelijk van u. Je kunt hiervoor het beste mailen naar info@sacksea.com met een duidelijke omschrijving van je klacht. Wij zullen binnen 24 uur contact met u opnemen. 

  Onlinegeschillenbeslechting: De Europese commissie stelt een platform voor online geschillen beslechting ter beschikking, dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

   

  Artikel 14 - Wijziging van de algemene voorwaarden

  Sacksea heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn gelden pas als ze zijn bekendgemaakt door Sacksea en slechts door overeenkomsten die vanaf het moment van wijziging en bekendmaking worden aangegaan tussen Sacksea en u.